Dr. Adamik Tamás

Dr. Adamik Tamás
Beosztás: professor emeritus
Szoba: MÚK 4/F 203
Telefon: +36 1 411-6500 / 5390
Email: adamik.tamas@btk.elte.hu
Fogadóóra: lásd itt
További oldalak:  

Kutatási terület

  • Római irodalomtörténet
  • Antik retorika
  • Antik stíluselméletek
  • Vallástörténet
  • Latin nyelvészet
  • Vulgáris Latin

Szakmai önéletrajz

Adamik Tamás (1937. augusztus 6., Kecskemét): klasszika-filológus, professor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szent István Akadémia tagja.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészkarán végzett orosz–latin szakon 1966-ban. 1966-tól 1973-ig a Tankönyvkiadó Idegen Nyelvi Szerkesztőségében dolgozott. 1973-tól az Eötvös Loránd Tudományegyetem Latin Nyelvi és Irodalmi Tanszékének adjunktusa,  docense, majd tanszékvezető egyetemi tanára (1991–2002), az Ókortudományi Doktori Iskola alapítója és vezetője. 1990–1991-es tanévben a Millersville University (Pennsylvania, USA) distinguished visiting professora. Jelenleg az ELTE Latin Tanszékének professor emeritusa.  Kutatási területe a római költészet, a római epigrammaköltészet, a római irodalom, a latin nyelvű ókeresztény irodalom, a középkori latin nyelvű irodalom, a görög és latin retorika; az ókori görög és latin stíluselmélet, a vulgáris latin. Több külföldi és magyar tudományos társaság tagja; például a Magyar Ókortudományi Társaság főtitkára hat éven át, az Akadémiai Ókortudományi Bizottság elnöke 10 éven át; a Studies on the Apocryphal Acts of the Apostles (Groningen), a Vallástudományi Szemle szerkesztőbizottságának tagjaaz Apollo Könyvtár szerkesztője. Mintegy tíz önálló magyar nyelvű kötet szerzője, és mintegy 10 köteté társszerzőkkel együtt. Különböző idegen nyelveken mintegy ötven tanulmánya jelent meg magyar és külföldi szakfolyóiratokban, kongresszusi aktákban. Monográfiát írt Martialisról, az Antik stíluselméletekről; elkészítette Catullus összes verseinek első magyar nyelvű kommentárját az Auctores Latini sorozatban.

A Kalligram Könyvkiadónál az elmúlt négy évben  szerkesztésében négy könyve jelent meg: Marcus Fabius Quintilianus: Szónoklattan, 2008 (társfordítókkal); Római irodalom a kezdetektől a Nyugatrómai Birodalom bukásáig, 2009; Tours-i Gergely: Korunk története. A frankok története 2010 (társfordítóval); Retorikai lexikon, 2010 (társszerzőkkel).

Nívódíj Arisztotelész Rétorikájának fordításáért a Gondolat Kiadótól (1982), Lénárd Sándor-díj (1984), Marót Károly-díj (1996), Ábel Jenő érdemérem (2004), Apáczai Csere János-díj (2001), a Magyar Köztársasági Érdemérem Lovagkeresztje (2007).

Válogatott publikációk

Apokrif iratok: Apokalipszisek (Szerk., utószó, fordította társfordítókkal). Telosz Kiadó, Budapest 1997.

Gorgias’ Theory of Style. Acta Ant. Hung. 37 (1997) 53–60.

Dragma. Borzsák István válogatott tanulmányai. MN aug. 1. 10.

Antik stíluselméletek Gorgiastól Augustinusig. Seneca Kiadó, Budapest 1998.

The Language and Style of the Acts of Peter. In: Estudios de Ling. Latina. Madrid 1063–72.

Die zweite Botschaft der Aeneis. Acta Ant. Hung. 38 (1998) 1–9.

Miért „tudós” költő Catullus? Antik Tanulmányok 42 (1998) 35–45.

In speciem unius corporis. Ovidius Metamorphosesének struktúrája és üzenete. Antik Tanulmányok 42 (1998) 103–115.

The Image of Simon Magus in the Christian Tradition. In: The Apocryphal Acts of Peter. Ed. J. N. Bremmer. Leuven, 1998, 52–64.

Az állam legfőbb dolga a lélek ápolása. Taylor Platón-monográfiája. MN 1998. március 5, 17.

Arisztotelész: Rétorika (2. kiadás, fordította, a bevezetést és a jegyzeteket írta). Telosz Kiadó, Budapest 1999.

Apokrif iratok: Apokrif levelek (Szerk., utószó, fordította társfordítókkal). Telosz Kiadó, Budapest 1999.

Basic Problems of the Ad Herennium: Author, Date, its Relation to the De inventione. Acta Ant. Hung. 38 (1999) 267–285.

Néron le poète sanglant de Désiré Kosztolányi. Latomus 247 (1999) 304–310.

Standard und Substandart im Wortschatz der Grabinschrift von Pannonien (CLE 555). Latine vulgaire – latin tardif. Édit. per H. Petersmann, R. Kettemann. Heidelberg 1999, 157–168.

Moralität in Querolus. Act. Ant. Hung. 39 (1999) 1–8.

Az Aeneis második üzenete. Antik Tanulmányok 43 (1999) 163–173.

In speciem unius corporis (Struktur und Botschaft von Ovids Metamorphosen). In: Ovid Werk und Wirkung. Festgabe für Michael von Albrecht zum 65. Geburtstag. Peter Lang, Frankfurt am Main 1999, 257–268.

Kis latin irodalomtörténet – nagy hibákkal. MN 1999, február 10. 

Laktanz’Menschenbild. Acta Ant. Hung. 40 (2000) 3–14.

Simon mágus alakja a keresztény hagyományban. Antik Tanulmányok 44 (2000) 147–159.

Az antik retorika rendszere és változásai az időben. In: A régi új retorika. Szerk. A. Jászó Anna – L. Aczél Petra. Budapest 2000, 11–35.

Eroticism in the Liber de miraculis beati Andreae apostili of Gregory of Tours. In: The Apocryphal Acts of Andrew. Ed. J. N. Bremmer. Leuven 2000, 35–46.

Horatius Bacchus-himnusza (carm. 2,19). Antik Tanulmányok  45 (2001) 213-222.

Beszámoló az Ókortudományi Társaság 1999∕2000. évi tevékenységéről. Antik Tanulmányok 45 (2001) 301–307.

Flagitia Christianorum. Wiener Studien 114 (2001) 397-3004.

Theodulfs Palmsonntagshymnus (Poetae Latini Medii Aevi I, 558-559, Nr. 69). Acta Ant. Hung. 41 (2001) 165-174.

Horazens Hymnus auf Bacchus (2,19). In: Festschrift für András Vizkelety zum 70. Geburtstag. Piliscsaba – Budapest, 2001, 27-34.

The Serpent in the Acts of Thomas. In: The Apocryphal Acts of Thomas.J.N. Bremmer (ed.), Leuven 2001, 115-124.

Vergilius, Aeneis I-VI, Auctores Latini XXI, 2. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2001 (B. Révész Mária, Bollók János társszerzőkkel).

Cornificius: A szónoki mesterség. A C. Herenniusnak ajánlott retorika. Magyar Könyvklub, Budapest 2001.

A retorikai szituáció: a szónoki beszéd fajai és részei.  In: A szónoki beszéd részei és a beszédfajták. Trezor Kiadó, Budapest 2001, 15–30.

A furfói Iuppiter Liber-templom szabályzata. Antik Tanulmányok 46 (2002) 63-78.

Beszámoló az Ókortudományi Társaság 2000∕2001 évi tevékenységéről. Antik Tanulmányok 46 (2002) 311–315.

A példa és az enthüméma Arisztotelész szerint. In: A klasszikus retorikai bizonnyítás. Trezor Kiadó, Budapest 2002, 15-27.

Publius Ovidius Naso, Keservek (Tristia), Magyar Könyvklub, Budapest 2002 (társszerzőkkel).

Keresztény himnuszok. Magyartanítás 2002/1, 3-7.

Tertullianus a kísértésről. In: Studia Patrum. A Magyar Patrisztikai Társaság I. konferenciája az ókori kereszténységről, szerk. Nemeshegyi Péter – Rihmer Zoltán. Szent István Társulat, Budapest 2002, 177–181.

A Péter-apokalipszis paradicsomleírása. In: Útjaidon. Ünnepi kötet Jelenits István 70. születésnapjára. Budapest 2002, 563-568.

Római irodalom. Magyar Nagylexikon. 15. kötet. Budapest 2002, 557-559.

Livius és a Bacchanalia-összeesküvés. Antik Tanulmányok 47 (2003) 237-251.

Beszámoló az Ókortudományi Társaság 2001∕2002. évi tevékenységéről. Antik Tanulmányok 47 (2003) 155–160.

Chaim Perelman és a gyakorlati érvelés. In: A modern retorikai bizonyítás. Trezor Kiadó, Budapest 2003, 31-41.

Sprache und Stil der Novelle von der Witwe von Ephesus. In: Petroniana, Gedenkschrift für Hubert Petersmann. Herausgegeben von József Herman, Hanna Rosen. Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2003, 1-10.

Caesar als Literaturkritiker. Acta Classica Univ. Scient. Debrecen. 38-39 (2002-2003) 5-12.

A Pál-apokalipszis és a fantasztikus irodalom. In: In virtute spiritus. A Szent István Akadémia emlékkönyve Paskai László bíboros tiszteletére. Szent István Társulat, Budapest 2003, 39-48.

Ioannes Saresberiensis (Salisbury János), Metalogicon. Latin eredetiből fordította, a bevezetőt és a jegyzeteket írta. Szent István Társulat, Budapest 2003.

Temple Regulations from Furfo (CIL I2 756). Latin vulgaire – latin tardif. Édités par Heikki Solin, Martti Leiwo, Hilla Halla-aho. Olms-Weidmann, Hildesheim, Zürich, New York 2003,77-82.

The description of Paradise in the Apocalypse of Peter. In: The Apocalypse of Peter, J. N. Bremmer and I. Czachesz (eds.). Leuven 2003, 78–90.

A római irodalom. In: Világirodalom. 21. századi enciklopédia. Pannonica Kiadó, Budapest 2004, 34-54.

Retorika. Osiris Kiadó, Budapest 2004 (társszerzőkkel).

Az alakzatok és szóképek fogalmáról és osztályozásáról. In: A szónoki beszéd kidolgozása. Trezor Kiadó, Budapest 2004,  43–69.

Beszámoló az Ókortudományi Társaság 2002∕2003. évi tevékenységéről. Antik Tanulmányok 48 (2004) 215–2

Vocabulary of the Apocalypse of Paul. In: Papers on Grammar. IX 1. Edited by Gualtiero Calboli. Herder Editrice, Roma 2005, 199-208.

Amore Catulliano. In: Studia Catulliana in memoriam Spephani Caroli Horváth (1931–1966). Szeged 2005, 50–55.

Relation between Latin and Slavonic Versions of the Ascension of Isaiah. In: Sub Rosa. In honorem Lenae Szilárd. Budapest 2005, 14–22.

A vallástudományról. Vallástudományi Szemle 1 (2005) 1. sz. 9–12.

Egy korszakalkotó mű első teljes magyar nyelvű fordításáról. Órigenész, A principiumokról 1 –2, fordította Pesthy Monika, Kránitz Mihály és Somos Róbert, Budapest 2003, Paulus Hungarus – Kairosz Kiadó. Vallástudományi Szemle 1 (2005) 2. sz. 97–103.

Hippolütosz: Minden eretnekség cáfolata. Hatodik könyv (Apophaszisz megalé). Fordította és a bevezetést írta. Vallástudományi Szemle 1 (2005) 2. sz. 72–87.

A szóképek rendszere az antik retorikában. In: A szóképek és a szónoki beszéd. Trezor Kiadó, Budapest 2005, 19–32.

A római év és a Lupercalia. Vallástudományi Szemle 2 (2006) 1. sz. 78–92.

Megjegyzések egy érdekes monográfiához. Sághy Marianne, Isten barátai. Szent és a szentéletrajz a késő antikvitásban. Budapest, Kairosz Kiadó, 333 oldal. Vallástudományi Szemle 2 (2006) 1. sz. 184–192.

Karl Kerényi, Dionysos. Urbild des unzerstörbaren Lebens. Mit 198 Abbildungen, München – Wien 1976, Langen Müller Hrsg. Von Magda Kerényi. Vallástudományi Szemle 2 (2006) 2. sz. 185–196.

Quintilianus a szófűzésről (prózaritmus). In: A prózaritmus és a szónoki beszéd. Trezor Kiadó, Budapest 2006, 21–29.

A Zalán futása szerkezete és üzenete. Magyartanítás  (2006/4–5) 6–12; 5–11.

József Attila: Medáliák című ciklusának szerkezete. A Szent István Tudományos Akadémia székfoglaló előadásai. Budapest 2006.

Egy ismeretlen Atellana? (Rhet. Her. 4,50,63–64,51,65). Antik Tanulmányok 50 (2006) 75– 85.      

Damnent quae non intellegunt. Antik Tanulmányok 50 (2006) 101–112.

Pesthy Monika: A csábítás teológiája. A kísértés fogalmának története az ókorban. Kairosz Kiadó, Budapest 2005, 446 l. Antik Tanulmányok 50 (2006) 122–124.

Veturia unicuba uniiuga (CLE 558). Latin vulgaire-latin tardif VII. Actes du VIIème Colloque international sur le latin vulgaire et tardif. Séville, 2 – 6 septembre 2003. Édites par Carmen Arias Abellán. Universidad de Sevilla 2006, 31–39.

Quintus Tullius Cicero: A hivatalra pályázók kézikönyve. Fordította, a jegyzeteket, az előszót és az utótanulmányt írta Nótári Tamás. Szerkesztette és a kísérő tanulmányt írta Németh György. Lectum Kiadó, Szeged, 2006, 155 old. Aetas 21 (2006) 2–3. sz., 284–287.

Vallás az antik regényben. Protopopova, A., Epheszoszi Xenophón és az allegória poétikája.  Moszkva 2001, 470 oldal. Vallástudományi Szemle 3 (2007) 1. sz. 193–203.

A rómaiak vallási szokásairól (Idősebb Plinius, Naturalis historia 28,1–39). Fordították az Apor Vilmos Katolikus  Főiskola vallástudományi szakának hallgatói: Antal Attila, Balassa Eszter, Berkesi Ágota, Gátas József, Gergely Zsuzsanna, Szabó Zsolt és Valter Krisztina. A fordítást az eredetivel egybevetette, a bevezetést és a jegyzeteket írta. Vallástudományi Szemle 3 (2007) 2. sz. 209–224.

Vallás az antik regényben. Reardon, B. P., The Form of Greek Romance. Princeton, New Jersey 1991, Princeton University Press 194 oldal. Vallástudományi Szemle 3 (2007) 2. sz. 227– 234.

Hieronymus Vita Paulijának viszonya Athanasziosz Vita Antoniijához. In: Decus Solitudinis. Pálos évszázadok. Őze Sándor közreműködésével szerkesztette Sarbak Gábor. Szent István Társulat, Budapest 2007, 327–334.

Tertullianus a lélek részeiről (De anima 16, 1–2). Orpheusz búcsúzik. Tanulmányok Sarkady János emlékére. Szerkesztette Fehér Bence és Könczöl Miklós. Károli Egyetemi Kiadó, Budapest 2007, 25–30.

The Apocalypse of Paul and Fantastic Literature. In: The Visio Pauli and the Gnostic Apocalypse of Paul. Jan N. Bremmer, István Czachesz (eds.). Peters, Leuven 2007, 144 – 157.

Szent Jeromos és a szerzetesrendek. In:  Studia Patrum. Elmélet és gyakorlat a kora szerzetességben. Szerkesztette Baán István – Rihmer Zoltán. Szent István Társulat, Budapest 2007, 165–174.

Eine unbekannte Atellane? (Rhet. Her. 4, 50, 63 – 4, 51, 65). Wiener Studien 120 (2007) 127 –136.

VI. Pál: Evangelica testificatio. A szerzetesi élet megújításáról a II. Vatikáni Ökumenikus Zsinat előírásai szerint. Fordítás. In: Szentszéki dokumentumok a megszentelt életről 1964–2002. Budapest 2007, 51 – 68.

A Megváltó a keresztről. Kopt apokrifek Núbiából (a Kasr El-Wizz kódex). Fordította és a tanulmányt írta Hubai Péter. Recenzió. Antik Tanulmányok 51 (2007) 324–328.

A memória az antik retorikában. In: A memória és a szónoki beszéd. Trezor Kiadó, Budapest 2007, 28–38.

Megjegyzések Horatius 3, 4. ódájához (Horatius és Hésziodosz). Antik Tanulmányok 52 (2008) 109–115.

Cassiodorus a lélekről és Ióannés Chrysostomos. Antik Tanulmányok 52 (2008) 117–125.

Szent István király Intelmei prológusának forrásai. Vallástudományi Szemle 2008/1, 155– 179. 

Megjegyzések az apokrif irodalom meghatározásához és irodalomtudományi értékeléséhez. Vallástudományi Szemle 2008/4, 173–190.

Az előadásmód az antik retorikában. In: Az előadásmód és a szónoki beszéd. Szerkesztette A. Jászó Anna. Budapest, 2008: 17–21.

Marcus Fabius Quintilianus: Szónoklattan. Fordította és a jegyzeteket írta társszerzőkkel. Kalligram, Pozsony, 2008.

Remarks on Livy’s Patavinitas. In: Latin vulgaire – latin tardif. Actes du VIIIe colloque international sur le latin vulgaire et tardif. Oxford, 6 – 9 septembre 2006. Hildesheim, 2008, 34 – 41.

Die Religion in Daphnis und Chloe. In: Laetae segetes iterum. Curavit Irena Radová. Brno, 2008, 9–21.

Quintilianus etikája és pedagógiája. Magyartanítás 2009/2, 3–8.

Marcus Tullius Cicero: A legfőbb jóról és rosszról. Vallástudományi Szemle 2009/1, 145– 152.        

Az apokrif Barnabás-evangélium. Vallástudományi Szemle 2009/2, 37–53.

Quintilianus a testbeszédről. In: A testbeszéd és a szónoklat. Szerkesztette A. Jászó Anna. Budapest, 2009, 31–45.

Római irodalom a kezdetektől a Nyugatrómai Birodalom bukásáig. Kalligram, Pozsony, 2009.

La rhétorique dans les Homélies sur le Cantique des Cantiques d’Origène (HCT  I, 1). In: Origeniana Nona. Origen and the religious practice of his time. Papers of the 9th International Origen Congress. Pécs, Hungary, 29 August – 2 September 2005. Leuven, 2009, 3–12.

Teljes publikációs lista

Előadások